لکه برخون به گونه ای فرموله گرديده است که ضمن عدم اثر گذاری بر روی رنگ و الياف پارچه , لکه ايجاد شده را به راحتی برطرف می نمايد .

- اين فرآورده هيچگونه مواد خطرناک وسمی ندارد .

 

طريقه مصرف

- مقداری از لکه برخون را به طريق ريختن قطره ای و کشيدن مسواک بر روی لکه ريخته وپس از گذشت يک دقيقه مکان مورد نظر را با آب بشوئيد .

- می توانيد مکان آلوده را به لکه برآغشته نموده ولباس يا پارچه را داخل ماشين لباسشوئی قرار داده وآنرا شستشو دهيد .