توربو کلینر پایه آبی

شکل ظاهری : مايع
رنگ:         شفاف مايل به زرد
بو: بوی خاص
حلاليت :  بهر نسبتی با آب حل می شود ، با مواد نفتی وهيدروکربورها توليد امولسيون می کند
دانسيته: 05/1 گرم بر سانتی متر مکعب
PH خالص : 5/7- 7
نقطعه اشتعال TCC: º60  سانتی گراد
نقطعه اشتعال TOC  º 74سانتی گراد
مواد سمی: ندارد
مواد خطرناک :   ندارد
اثرخورندگی:

برروی فلزات اثر خورندگی ندارد .  

برروی لاستيکهای طبيعی ومصنوعی اثر ندارد.

اثرزيست محيطی : کليه مواد موجود د رفرمولاسيون قابليت تجزيه بيولوژيکی دارد.
مواد متشکله: آب مقطر- دترجنتهای آنيونی – سوربيتانها – حلالهای پلی الکل