دي اسكلر يك مايع اسيدي جهت رسوب زدائي لوله هاي آهني ديگ بخار و ديگر قطعات مي باشد.

 

مشخصات فنی

اينهيبيتور 30 در 1000 می باشد که باعث جلوگيری از خوردگی قطعات فلزی می شود .