يک فرآورده منحصر به فرد جهت رسوب زدائی از کليه فلزات علی الخصوص مس – برنج – آلومينيوم و روی می باشد اين فرآورده بگونه ای فرموله گرديده است که برروی هيچ فلزی خورندگی نداشته و قادراست به راحتی کليه رسوبات حاصل از عمليات آب گردشی خنک کننده ها و بويلرها را ازبين ميبرد . فرآورده های بکار رفته دراين فرآورده بگونه ای است که ضمن حفاظت از فلزات نحوه عمليات رسوب بری را نيز با تغيير رنگ محلول براحتی مشخص می کند .

 

مشخصات فنی

شکل ظاهری : پودر قرمز رنگ

دانسيته : سانتی متر مکعب / گرم 2/1

PH محلول 10% ) : 1/1

لاستيک : بدون اثر

فلزات : بدون اثر