اين فرآورده يک مايع جهت استفاده پس از شستشوی ظروف درماشين های ظرفشوئی بوده و با استفاده آن ضمن براق نمودن وسائل شستشو داده شده از ايجاد لکه سفيدرنگ بر روی آنها جلوگيری نموده و باعث زودتر خشک شدن آنها می شود.

 

میزان مصرف

مايع مکمل را در مخزن آبکشی ماشين ظرفشوئی ريخته و مطابق دستورالعمل شرکت سازنده مصرف کنيد. چنانچه دستگاه ماشين ظرفشوئی دارای ظرف مخصوص نمی باشد بايد با تهيه يک عدد ظرف که دارای شير مخصوص می باشد از مايع مکمل استفاده نموده . ظرف را به لوله آبکشی وصل نموده تا همراه با پاشيدن آب شستشو بر روی ظروف مايع مکمل نيز استفاده شود. درصورت نبود چنين مکانی می توان اين مايع را همراه با محلول پودرظرفشوئی درابتدادرماشين ظرفشوئی استفاده نمود.

ميزان مصرف اين فرآورده بسيار کم می باشد و براساس نوع آب مصرف آن 100 گرم به ازای 100 ليتر آب می باشد.