درخشنده پودر شستشوي ظروف جهت ماشين هاي صنعتي مي باشداين پودر به گونه اي فرموله گرديده است كه جهت شستشوي ظروف درآبهاي سبك و سنگين قابل استفاده مي باشد و كليه آلودگي ها و چربي را از روي ظروف غذاخوري خصوصا ظروف چيني - ملاميني - ليوان و سيني هاي استيل برطرف مي نمايد . اين پودر هيچگونه اثرسوء بر روي قطعات پلاستيكي و استيل ماشين ظرفشوئي ندارد وداراي بليچ جهت ضدعفوني كردن ظروف است.

 

میزان مصرف

- بسته به ميزان مصرف و گنجايش مخزن شستشو 1 الی 3 درصد ( هر100ليتر آب 1 الی 3 کيلوگرم ) پودر درخشنده در درجه حرارت 75 الی 85 درجه سانتيگراد استفاده نموده وبه ازای هرساعت 200 گرم پودردرخشنده اضافه گردد .

- توجه داشته باشيد كه آبكشي بعد از شستشو ضروري است و چنانچه ظروف قبل از شستشو با آب گرم شستشو داده شود اثر تميزكنندگي بهتر خواهد بود.