وايت بل يک ضدعفونی کننده با درصد ماده فعال بالا می باشد و جهت سفيد کردن و ضدعفونی کردن ملحفه ، ظرف چينی و ملامين بکاربرده می شود .

اين ماده براحتی درآب حل می شود و پس از شستشو از ظروف جدا می گردد .

 

طريقه مصرف

يک پيمانه معادل يک ليوان از وايت بل را در يک ظرف آب ريخته وپس از بهم زدن ظروف علی الخصوص استكان فنجان و نعلبکی رادر آن قرارداده پس از 15 الی 20 دقيقه آنها را از محلول درآورده و با آب تميز آبکشی کنيد .