يک پودر با خاصيت قليائی کم جهت شستشوی البسه رنگی , روميزی رستوران و لکه بری فرموله گرديده است ومصرف آن بسيار اقتصادی بوده والبسه کثيف را براحتی شستشو می دهد.

 

مشخصات فنی

شکل ظاهری : پودر سفيد

PH محلول 1% : 13-12

مواد غيرقابل حل در آب : حداکثر2/0 %

ميزان کف : کنترل شده

مواد سمی : ندارد

مواد آتشگير : ندارد