نرم کننده کيميا يک فرآورده جديد جهت نرم ولطيف کردن پارچه ها وملحفه وحوله های هتلها می باشد واز آنجائيکه وسائل پارچه ای هتلها پس از شستشو زبر و غير قابل انعطاف ميگردد وتماس آنها با پوست بدن احساس ناخوشايندی را بوجود می آورد استفاده از نرم کننده کيميا در آخرين مرحله آبکشی باعث لطيف ونرم شدن الياف پارچه گرديده وباعث می شود که حوله ها وملحفه براحتی مورد استفاده قرار گيرد .

اين فرآورده هيچگونه اثر سوء برروی پارچه ندارد حتی پارچه های پنبه ای ندارد.

 

طریقه مصرف

براساس ظرفيت ماشين يک يا دو پيمانه از ماده نرم کننده کيميا را داخل محل تزريق ماشين ريخته تا در آخرين آبکشی در ماشين لباسشوئی مورد مصرف قرار گيرد .