يک محلول دترجنتی بر پايه آب با کف زياد و قدرت پاک‌کنندگی قوی است که با داشتن ماده ترکننده مناسب به سرعت نفوذ کرده وآلودگی و روغن‌های سبک را از روی سطوح می‌زدايد وآلودگی زيست محيطی ندارد.

 

مشخصات فنی

شکل ظاهری : سبز رنگ

دانسيته : 1 گرم برسانتی متر مکعب

تاثير بر روی فلز : اثر ندارد

لاستيک : اثر ندارد

PH : 9- 8

بسته بندی : 20 ليتری