همه شوی مخصوص يک محلول دترجنتی بر پايه آب با کف زياد وقدرت پاک کنند‌گی قوی است که با داشتن ماده ترکننده مناسب به سرعت نفوذ کرده وآلودگی وروغن های سبک را از روی پوست و سطوح می زدايد وآلودگی زيست محيطی ندارد.

 

مشخصات فنی

دانسيته : 1 گرم برسانتی متر مکعب

تاثير بر روی فلز : اثر ندارد.

لاستيک : اثر ندارد.

pH : 9- 8

بسته بندی : 25 کيلوئی