نام ماده شيميائی :  هندکلینر

فرمول شيميائی :  آب – دترجنت صابونی 

بخش 1 )

نام شرکت توليد کننده :  دل آران روز
آدرس : تهران – نواب  – خیابان کلهرغربی – پلاک 217 – واحد 16
شماره تلفن  اضطراری :  09121143676 شماره تلفن تماس جهت کسب اطلاعات : 66947522- 021

بخش 2 ) اطلاعات شناسايي / خطرات اجزاء ترکيبی :

خطرات اجزاء ترکيبی ( اطلاعات در رابطه با ماده شيميائی ونام های متعارف ) :

اين فرآورده ماده خطرزا يا آسيب پذير ندارد .

OSHA  PEL  : ندارد
ACGIH TLV : ندارد
سايرحدود تماس توصيه شده  :                           ندارد

بخش 3 ) مشخصات فيزيکی وشيميائی :

نقطه جوش :  درحرارت مايع دوفاز می شود 103 چگالی ويژه :              (H2O=1 ) 1
نقطه ذوب :  2- فشاربخار      :             ( mm Hg ) اندازه گيری نشده
درجه تبخير( 1- (Buty Acctate دانسيته بخار :               (AIR =1 ) اندازه گيری نشده
قابليت حل درآب :     در آب امولسيون می شود
رنگ , بو وساير مشخصات ظاهری :        سفيد رنگ يا کرم رنگ با بوی اسانس

بخش 4) اطلاعات مربوط به آتش سوزی وانفجار :

نقطه اشتعال : ( روش بکاررفته )   C.C حدود اشتعال :  ندارد

LEL :                  

UEL :              

وسائل ومواد اطفای حريق :        آتش گير نيست  

توصيه های آتش نشانی خاص :

ندارد

حريق ها وخطرات انفجار نامعمول وغيرعادی :

ندارد

 
 

    پايداری وثبات

پايدار است

در طول زمان با بالا رفتن حرارت 45 درجه سانتيگراد به مايع امولسيونی تبديل می شود .

ناسازگاری باساير مواد ( مواديکه با يد از آنها اجتناب شود ) :

ندارد

خطرات تجزيه وتبديل مواد :

ندارد

خطرات پليمريزاسيون :

امکان اتفاق ندارد
     

بخش 6) اطلاعات مربوط به خطرات بهداشتی :

راههای ورود مواد به بدن : ازراه تنفس ؟

از راه پوست :

از راه بلع دادن : /

عوارض حاد ومزمن : ندارد

خاصيت سرطان زائی : ندارد

OSHA Requiated ؟

IARC Monographs

NTP
علايم وآثار تماس :   ندارد

اطلاعات پزشکی :

ناراحتی هاو عوارض معمول دراثرتماس :

ندارد

توصيه اورژانسی وکمک های اوليه :

ندارد

 

بخش 7 ) اقدامات احتياطی درحمل ونقل وبکارگيری ايمن :

روشهای محافظت از بسته بندی مواد درجهت جلوگيری از پخش , ريزش ونشت های احتمالی :

از ضربه زدن – نگهداری زير نور آفتاب – پرتاب کردن خودداری گردد.

 روشهای دفع پس مانده ها :

ندارد – کليه موادآن قابل تجزيه بيولوژيکی است و مواد سمی ندارد .

اقدامات احتياطی برای حمل ونقل وانبارش : ندارد
اقدامات احتياطی ديگر :  ندارد

بخش 8 ) – روشهای کنترل وحفاظت :

نحوه محافظت از دستگاه تنفس :

ندارد

         تهويه

تهويه موضعی
تهويه عمومی
تهويه خاص
ساير موارد

محافظت از چشم :

از تماس با چشم خودداری گردد

محافظت از پوست : ندارد

سايرلباسهاو تجهيزات حفاظتی مورد توصيه :

هرگز ديگران را به خوردن مواد شيميائی وادار يا تشويق نکنيد .

توصيه های بهداشتی برای کار :

اختصارات فرم :                                                                                  

                                                                                                    

OSHA    :Occupational Safety and Health

ACGIH  : American Conference of Governmental Industnal Hygienists

TLV       : Threshold Limit Value .

PEL       : Permissible Exposure Limit

LEL       : Lower Explosive Limit

UEL      : Upper Flamable Limit

NTP      : National Toxicology Program

IARC    : International Agencey for Rescarch on Caneer .